Programma 2019

13.30 uur Ontvangst en registratie

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie.


Gerard van Vliet
14.00 uur Digitaal leiderschap, digitale transformatie, digitale revolutie…

Hoe moet je reageren op de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van Internet en andere nieuwe media? Wat betekent de aanstormende digitale en interactieve economie voor de organisatie en de sector? En welke gevolgen heeft dat in de praktijk? Geen enkele boardroom-member kan de digitalisering ontkennen.
De reputatie van Gerard van Vliet als schrijver, spreker, inspirator en ‘verleider’ op het gebied van Leiderschap en Toezicht is indrukwekkend. Zijn pleidooi? Wacht niet af, verwonder je, verbaas je, omarm het onbekende en verken het. Voor alle bestuurders die toch liever rustig afwachten is het advies: houd de Norit paraat!

Gerard van Vliet

Directeur NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren), Founder van Food2Smile, Voorzitter HR Top100, Hoofdredacteur LeadershipNL


Jelle Boonstra
14.05 uur Welkomstwoord en opening Summit Transformatie als wenkend perspectief

Het besef begint te ontstaan dat de maatschappelijke opgaven in Zorg en Welzijn niet zijn te volbrengen vanuit de huidige benadering van HR- en arbeidsmarktvraagstukken. Vergrijzing, ontgroening en innovaties geven de sector en daarmee de arbeidsmarkt een geheel nieuwe dimensie. Structurele en meer fundamentele aanpassingen zijn dringend gewenst. Het begint met het op bestuurlijk niveau agenderen van die maatschappelijke opgaven en daar de dialoog met elkaar over aangaan. Wat betekent dat voor de eigen organisatie? Wat doet dat met mijn strategische doelen en hoe komen we tot regionale afspraken?
Kortom, een transformatie gericht op het gezamenlijk vinden van creatieve oplossingen, met een grote rol voor medewerkers in het vinden van die oplossingen. Dát is het wenkende perspectief. Voor vandaag en morgen!

Jelle Boonstra

Directeur, RegioPlus


Prof. dr. Rick van Baaren Dr. Matthijs van Leeuwen
14.20 uur Keynote Gedrag als sleutelrol in verandertrajecten - Hoe creëren we beweging?

Door hun jarenlange ervaring in de wetenschap én praktijk zijn Rick en Matthijs toonaangevend op het gebied van gedragsverandering. In deze inspiratiesessie nemen zij u mee in de mogelijkheden die de wetenschap van gedragsverandering biedt bij grote veranderingsvraagstukken. Cruciale eerste stap is het weten te concretiseren van de gewenste verandering in echt, meetbaar gedrag, Zaken als “Eigenaarschap”, “Zelfsturing”, “Van buiten naar binnen” zijn alleen goed te veranderen als duidelijk is hoe dat er nu precies uitziet in gedrag en hoe het er in de gewenste staat precies uitziet in gedrag.
Als gedrag geconcretiseerd is, dan is het van belang goed te analyseren wat het “psychologisch landschap” is; welke psychologische behoeften en reacties veroorzaken het probleemgedrag en welke liggen onder het gewenste gedrag. Hiervoor geven zij in vogelvlucht een overzicht van de theorieën en interventietechnieken rond nudging, weerstanden, motivatie en authentiek gedrag. Uiteindelijk kan dan met een goed onderbouwde gedragsinterventie het normaal zo ongrijpbare “zachte” stuk gedrag veranderd worden.

Prof. dr. Rick van Baaren

Hoogleraar Gedragsverandering & Maatschappij aan de Radboud Universiteit, oprichter Masterprogramma Behavioural Change aan de RU, Ondernemer Behaviour Change Group en D&B en Director of Science bij Open Now

Dr. Matthijs van Leeuwen

Docent Sociale Beïnvloeding, Coördinator Master Gedragsverandering Radboud Universiteit, Oprichter Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar, co-auteur ‘Hidden Persuasion’


Ruurd Baane
15.05 uur Inleiding thematiek De Human Capital & Change impact van (digitale) transformatie

Ruurd Baane zal inhoudelijk het kader schetsen voor de vier ‘deep-dive’ sessies rond (Digitale) transformatie realiseren vanuit Mens, Cultuur & Leiderschap. Hij presenteert daarbij ook nieuwe inzichten vanuit het onderzoek: de human capital en change impact van de (digitale) transformatie. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Directeuren (NCD).

Ruurd Baane

Ruurd Baane, Mede-oprichter, Bright & Company | People Strategy en Docent Strategische HRM vaardigheden, Universiteit Utrecht


15.15 uur Pauze
 

15.45 uur Themasessies 'in dialoog over...' A1 -A2 - A3 -A4

Joka Blaauboer
A1: Zorgbestuur in Caribisch Nederland: vanuit achterstand op voorsprong

Op het kleinste eiland van Caribisch Nederland wordt grootse zorg geleverd: breed en veelomvattend, door een team van verpleegkundigen en huisartsen. Joka Blaauboer, van oorsprong huisarts, is sinds 2010 bestuurder van de Saba Healthcare Foundation: een Medisch Centrum dat met 45 personeelsleden zorg levert aan alle inwoners van Saba. Het leveren van zorg op een klein eiland naar Nederlandse norm, in een geografische regio waar diverse beperkingen zijn van de basiszorg, brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Specialistische hulp is niet structureel op het eiland aanwezig, vervoer van en naar het eiland is sterk afhankelijk van tijdstip en weersomstandigheden, en optimale personele bezetting is een continue puzzel vanwege reeds jaren bestaande schaarste in de regio. Voor Joka Blaauboer zijn dit structurele omstandigheden, niet conjunctuurgevoelig zoals in Nederland. Dat betekent dat creatief denken en innovatief organiseren voorwaardelijk zijn voor het besturen van deze zorgorganisatie op Saba. In deze dialoogsessie staan de verschillen én overeenkomsten met het Nederlandse vasteland centraal. Laat u inspireren door deze pakkende casus over innovatie vanuit schaarste.

Joka Blaauboer

Bestuurder, Saba Health Care Foundation

Aangeboden door FWG

Dialoogfacilitator: Adviesraadlid Suzanne Kruizinga MD MHA, Rbv Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)


Prof.dr.ir. Hajo Reijers
A2: Effectievere medewerkers door data

De arbeidsmarkt, werkdruk en financiële druk dwingt organisaties in de zorg om op een andere manier te kijken naar de zorg en de effectiviteit hiervan. Medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Om hun slagkracht en effectiviteit te vergroten, kijken veel organisaties naar opleiding en ervaring. Een andere manier is om medewerkers op basis van data tools te geven om hun werkwijze aan te passen, met maximale autonomie.
In een samenwerkingsproject tussen de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven onderzoekt Hajo Reijers met collega’s wat de meest effectieve manier van zorgverlening is binnen Lunet Zorg in de regio Eindhoven. Want werken bijvoorbeeld kleine teams beter dan grote teams? En zijn korte of juist lange shifts effectiever? Het eerste jaar van het vijf jaar durende project zit er op. Gesprekken met medewerkers hebben plaatsgevonden en de eerste data is verzameld. Deze kwantitatieve kijk levert al mooie eerste inzichten die Hajo tijdens deze dialoogsessie deelt.

Prof.dr.ir. Hajo Reijers

Hoogleraar Business Process Management &  Analytics, verbonden aan de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven

Aangeboden door IJK

Dialoogfacilitator: Adviesraadlid Ruurd Baane, Mede-oprichter Bright & Company | People Strategy en Docent Strategische HRM vaardigheden, Universiteit Utrecht


Ellen Boonen
A3: Van transitie naar transformatie

In de Koers 2018 – 2021 doet ‘s Heeren Loo drie beloftes: een goed leven voor mensen met een beperking, een duurzaam gezonde organisatie én mooi werk voor de ruim 14.000 medewerkers. HRM-directeur Ellen Boonen gaat in op de beweging naar meer samen werken, samen leren en het inrichten van de organisatie met de zorgdriehoek cliënt – medewerker – familie als basis. Zij brengt dilemma’s als het bereiken van medewerkers in een decentrale organisatie en intrinsieke motivatie graag in ter discussie. En hoe zit het eigenlijk met persoonlijk leiderschap en regelruimte?
Kortom, een interactieve themasessie die u niet mag missen en waar uw input gewaardeerd wordt!

 

Ellen Boonen

HRM-directeur, ’s Heeren Loo

Aangeboden door Visma|Raet

Dialoogfacilitator: Adviesraadlid Eric Hisgen, Voorzitter Raad van Bestuur Amstelring, Lid dagelijks bestuur Stichting RegioPlus en Bestuurslid SIGRA


Mark Janssen Joyce van der Niet
A4: Leiderschap van nu: zorg voor later?

De toenemende zorgvraag, personeelstekorten en ontwikkelingen op zorgtechnologisch vlak leiden ertoe dat we op andere, innovatieve manieren moeten kijken naar de invulling van zorg en werk. Maar hoe kom je tot innovatie in de waan van de dag? Wat vergt het van leiders om toekomstgericht te handelen en toch de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden? Welk type leiderschap is hiervoor nodig? In deze themasessie wordt u uitgedaagd om over deze vragen de dialoog aan te gaan.

Mark Janssen

Lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, Voorzitter ICT adviesraad, Ambassadeur Zorg & Technologie in het kader van het Zorgpact

Joyce van der Niet

Programmamanager, deRotterdamseZorg

Aangeboden door deRotterdamseZorg

Dialoogfacilitator: Adviesraadlid Jan Engelen, van 2015-2018 was hij Program Director Leadership & Development bij Karolinska University Hospital Stockholm


16.45 uur Wisselen van zaal
 

Jelle Boonstra
16.55 uur ‘Cracking the code of disruptive Change’

Plenaire terugkoppeling van de themasessies. Dialoog over welke puzzels zijn gekraakt, het delen disruptieve vernieuwende strategieën van het WAAROM naar het HOE voor nu en naar de toekomst.

Jelle Boonstra

Directeur, RegioPlus


17.15 uur Aperitief en netwerk diner
 

Pier Eringa
18.45 uur Keynote Resultaat leidt tot motivatie, daarin verschillen Zorg, Spoor en Sport niet!

Veel organisaties in het publieke domein (veiligheid, openbaar bestuur, openbaar vervoer en zorg) hebben een cultuur van tradities en zorgvuldigheid. Daar ligt ook hun kracht!  Aan leidinggevenden en bestuurders de taak om ongekende mogelijkheden tot vernieuwen en verbeteren te ontsluiten. Dat gaat niet vanzelf. Iedereen wil graag horen bij een winnende organisatie, waar je voor patiënt, cliënt of voor jezelf kunt scoren.
Echter, met digitalisering als grote aanjager van innovatie, staan we voor nieuwe uitdagingen, dilemma’s en keuzes. In zijn bijdrage geeft Pier Eringa in sporttermen aan welke passes, set-ups en assists vanuit de leiding daarbij behulpzaam kunnen zijn. Op naar het linker rijtje bovenaan en klaar zijn voor de toekomst. Dat is zijn motto.

Pier Eringa

President-directeur ProRail. Toezichthouder bij zorginstelling Aveleijn en de KNVB. Voormalig ziekenhuisbestuurder Albert Schweitzer Ziekenhuis


Prof.dr. Carina Hilders
19.15 uur Keynote In gesprek over Bestuurlijk Leiderschap

Reinier de Graaf mag zich het beste ziekenhuis in de regio noemen (bron: AD). Het ziekenhuis staat bovendien landelijk op de vierde plek van de topklinische ziekenhuizen. Dat dit gelukt is, is volgens directievoorzitter Carina Hilders te danken aan de medewerkers. “Wij zeggen altijd: in Reinier de Graaf staat de medewerker op één. Je moet het echt met elkaar doen.”
Naast haar functie als directievoorzitter is zij lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep, werkt zij nog steeds als gynaecoloog en is zij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij heeft een uitstekende internationale reputatie als leider in verandermanagement in de gezondheidszorg, professionele ontwikkeling en patiëntgerichte zorg.
Carina Hilders deelt graag haar visie op bestuurlijk leiderschap in deze complexer wordende zorg: bezuinigingen, de inzet van technologie, meer specialiseren. De zorg is continu in beweging. Carina nodig u uit om hierover de dialoog te voeren!

Prof.dr. Carina Hilders

Bijzonder Hoogleraar Medisch Management en Leiderschap (Erasmus Universiteit Rotterdam), Directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis, lid Raad van Bestuur Reinier Haga Groep (RHG) en lid Advies Commissie Pakketbeheer (ZiN)


19.45 uur Dialoog

Ernst van der Pasch
20.00 uur Afsluiting programma door cabaretier Ernst van der Pasch De zorg: beter, meer en anders?!

Ernst van der Pasch was al cabaretier, zanger, stand-up musician en tv-presentator. Nu is hij ook nog dokter. Ernst maakt mensen beter. Want dat doen dokters. Maar wat is dat eigenlijk: Beter? En word je daar nou zelf nog een beter mens van, van andere mensen beter maken?
Na twaalf jaar op het podium besloot Ernst van der Pasch in 2010 om alsnog zijn studie Geneeskunde af te maken. Hij keerde als de oudste co-assistent van Nederland terug naar het ziekenhuis en keek daar vol verbazing rond in een vreemde wereld. Twee jaar lang zoog hij zich vol met kennis. En met verhalen. Veel verhalen.
Ernst neemt ons op humoristische wijze hierin mee en kijkt met een knipoog naar de huidige zorgopgaves en de toekomst van de zorg. Wat dat dan ook moge zijn. Meer, beter en anders?!

Ernst van der Pasch

Cabaretier, Zanger, Stand-upMusician, Tv-presentator en Dokter


20.30 uur Netwerkmoment en ophalen publicaties
 

21.15 uur Vol inspiratie en contacten naar huis!
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HR Transformatie Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN