SPREKERS

Dr. Joke G. Boonstra
Prof. dr. Gabriël Anthonio
Richard Van Hooijdonk
Ruurd Baane
Jan Engelen
OVERZICHT SPREKERS

Impressie Strategy Summit 2018

OVERZICHT IMPRESSIES

Over het Programma


Het programma13.30
Welkomstwoord en opening Summit In deRotterdamseZorg bundelen we de MENSkracht. Samen kom je verder! - Dr. Joke G. Boonstra

13.45
Inleiding thematiek door moderator Ruurd Baane en praktijkpitches Patiënt/cliënt en medewerker centraal… een logisch verhaal - Ruurd Baane - Inge Fleischeuer - Sabine Uitslag - Prof. Dr. Tinka van Vuuren - Dr. André de Waal MBA

14.05
Wisselen van zaal

14.40
Wisselen van zaal

14.50
Ronde 2 - Themasessies A1 - A2 - A3 - A4 (herhaling sessies ronde 1)

15.20
Pauze


16.05
Debat Vernieuwingen in de Zorg…doorbraak vraagt lef! - Gerard van Vliet - Jan Engelen - Ruud Klarenbeek - Carla van de Wiel

16.45
Keynote Hoe ziet de zorg eruit in 2030 en hoe komen we daar? Een ‘Mindshift’ voor het bestuur en HR - Richard Van Hooijdonk

17.30
Aperitief en netwerk diner

19.00
Keynote Waarden Gedreven Leiderschap, een wenkend perspectief - Prof. dr. Gabriël Anthonio


20.45
Netwerkborrel

21.30
Vol inspiratie en contacten naar huis!


Patiënt/cliënt en medewerker centraal … een logisch verhaal

Er ligt een grote opgave voor zorgorganisaties om mensen centraler te zetten in de manier van werken en organiseren.

Zorgorganisaties worden in toenemende mate gestretcht om het schijnbaar onmogelijke te presteren. De kwaliteit van de zorg moet omhoog en tegelijkertijd moeten de kosten omlaag. De uitdagende business realiteit zet een forse druk op de interne organisatie en op de inzet van mensen. Bij succesvolle zorgorganisaties draait de motor in toenemende mate op service, specialisatie, patiëntbeleving en innovatie. Je zou verwachten dat wanneer de menselijke factor bepalender wordt voor organisatiesucces, het investeren in menselijk potentieel topprioriteit heeft. Op papier spelen medewerkers vaak ook een onderscheidende rol. De praktijk laat een minder rooskleurig beeld zien. Medewerkers worden vooral benaderd als vervangbare schakels. De druk op compliancy en financiële performance op korte termijn zijn dominant. Met als gevolg dat regeldruk, administratieve last en efficiency-denken de mensgerichtheid in het geding zet. Zowel patiënten als medewerkers zijn de verliezers. Hoe zorgen we ervoor dat het vak voor mensen weer centraal komt te staan in plaats van de systemen, procedures en administratieve last?

De HR-verwevenheid met de strategische organisatie-agenda is groot. En de bestuurlijke vraagstukken die HR op haar bordje krijgt ook. Wij zien vier belangrijke thema’s die hierbij centraal staan:

Optimale match tussen werk en gekwalificeerde mensen

 • Toegang creëren tot de juiste en voldoende zorg-professionals, in het licht van onze ambities en uitdagingen
 • Voorkomen dat patiënten de dupe worden van lokale tekorten aan artsen en verplegers
 • Anticyclisch opleiden om te anticiperen op tekorten en overschotten
 • Slimme oplossingen voor medewerkers die niet meer passen bij de opgaven en het werk van morgen

Heldere sturing, persoonlijk leiderschap, gewenste cultuur en effectief gedrag

 • Op een duurzame manier meer rendement / productiviteit uit ons talent halen
 • Stimuleren van een continue dialoog over effectief gedrag, ontwikkeling en prestaties
 • Creëren van onbaatzuchtig samenspel van mensen over afdelingen en tussen zorgorganisaties heen

Aantrekkelijke en stimulerende voorwaarden en faciliteiten

 • Voorkomen dat aanvankelijk enthousiaste medewerkers gedesillusioneerd onze organisatie (en de zorg) verlaten
 • Faciliteren van (nieuwe) mensen om een verbinding aan te gaan die past bij persoonlijke wensen, kwaliteiten, ambities of levensfase
 • Prikkelen en ondersteunen van mensen om langdurig gezond en sterk aan het werk te zijn

Slagvaardige en wendbare organisatie

 • Creëren van een manier van organiseren die ons in staat stelt om flexibel te werken en snel in te spelen op veranderingen
 • Bovenregionaal en boven sectoraal zoeken naar de juiste samenwerkingsverbanden
 • Meer redeneren vanuit patiënt-paden in plaats van de dominantie van afdelingen en vakgroepen
 • De toegevoegde waarde van onze rol in de zorgketen meer centraal in plaats van strijden voor lijfsbehoud van instellingen in de huidige vorm

We hebben een veel groter deel van de oplossingen voor deze issues zelf in de hand als zorgorganisaties, dan dat we soms zelf denken. Maar het vraagt wel lef van bestuurders en HR managers om de vernieuwing te omarmen. Laat je inspireren door voorbeelden en mogelijkheden die voorhanden zijn, van binnen en buiten de branche, nationaal en internationaal. We gaan het praktijkdebat aan. Ook om te bekijken waar we tegen barrières aan die vanuit instituties (ministeries, cao’s, zorgverzekeraars) aanlopen.

En voor een deel van de issues lopen we tegen barrières aan die vanuit instituties (ministeries, cao’s, zorgverzekeraars) nopen tot systeemwijzigingen.

 • Het zorgsysteem dwingt medewerkers om keuzes te maken waar ze inhoudelijk niet achter staan in het belang van patiënten
 • Institutionele kaders zoals cao’s hebben mooie kanten, maar beperken ook de mogelijkheden om mensen slimmer in te zetten
 • Zorgorganisaties worden aangespoord om vanuit de bestaande structuren zorg te verlenen, terwijl meer ketengericht denken en handelen logischer zou zijn
 • Initiatieven vanaf de werkvloer komen steeds minder voor omdat er geen tijd geboden wordt om goede ideeën te bedenken en daar uitvoering aan te geven

Tijdens het programma van de Summit schuiven zij aan! Om te luisteren en de dialoog aan te gaan.

 


Thematiek met 4 centrale vraagstukken

De HR-verwevenheid met de strategische organisatie-agenda is groot. En de bestuurlijke vraagstukken die HR op haar bordje krijgt ook. Wij zien vier belangrijke thema’s die hierbij centraal staan

Optimale match tussen werk en gekwalificeerde mensen

 • Toegang creëren tot de juiste en voldoende zorg-professionals, in het licht van onze ambities en uitdagingen
 • Voorkomen dat patiënten de dupe worden van lokale tekorten aan artsen en verplegers
 • Anticyclisch opleiden om te anticiperen op tekorten en overschotten
 • Slimme oplossingen voor medewerkers die niet meer passen bij de opgaven en het werk van morgen

Heldere sturing, persoonlijk leiderschap, gewenste cultuur en effectief gedrag

 • Op een duurzame manier meer rendement / productiviteit uit ons talent halen
 • Stimuleren van een continue dialoog over effectief gedrag, ontwikkeling en prestaties
 • Creëren van onbaatzuchtig samenspel van mensen over afdelingen en tussen zorgorganisaties heen

Aantrekkelijke en stimulerende voorwaarden en faciliteiten

 • Voorkomen dat aanvankelijk enthousiaste medewerkers gedesillusioneerd onze organisatie (en de zorg) verlaten
 • Faciliteren van (nieuwe) mensen om een verbinding aan te gaan die past bij persoonlijke wensen, kwaliteiten, ambities of levensfase
 • Prikkelen en ondersteunen van mensen om langdurig gezond en sterk aan het werk te zijn

Slagvaardige en wendbare organisatie

 • Creëren van een manier van organiseren die ons in staat stelt om flexibel te werken en snel in te spelen op veranderingen
 • Bovenregionaal en boven sectoraal zoeken naar de juiste samenwerkingsverbanden
 • Meer redeneren vanuit patiënt-paden in plaats van de dominantie van afdelingen en vakgroepen
 • De toegevoegde waarde van onze rol in de zorgketen meer centraal in plaats van strijden voor lijfsbehoud van instellingen in de huidige vorm

Publicaties

In navolging op de Strategy Summit HR Transformatie Zorg hebben Bright & Company | People Strategy en Vereniging HR2020 Beweging een rapport opgesteld over de belangrijkste leidende principes. Klik hier om het rapport in te zien.

Op 14 maart zijn we, samen, in debat & in verbinding gegaan over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure, zijn tijdens de Summit diverse publicaties en onderzoeksrapporten aangeboden, gerelateerd aan de zorg en onze centrale thematieken:

Raet HR Benchmark
De 10e editie van de Raet HR Benchmark is verschenen; het toonaangevende HR-onderzoek dat Raet met onderzoeksbureau Motivaction heeft uitgevoerd. Dit keer werd de mening gevraagd aan 1420 medewerkers, 607 HR-managers, 408 zzp’ers en 100 bestuurders over onderwerpen als inzetbaarheid van medewerkers, werkplezier, leiderschap en de rol van HR. Op de Summit ontvangt u het onderzoeksrapport.
DriessenHRM zorgspecial ‘Werkgeluk’
Het werkgeluk van medewerkers in de sector zorg & welzijn bepaalt de kwaliteit van de dienstverlening. Maar hoe is het met het werkgeluk van medewerkers binnen zorg & welzijn gesteld? En wat maakt hen eigenlijk gelukkig? In deze special duiken we dieper in de onderzoeksresultaten van Kantar TNS en vergelijken we zorg & welzijn met andere sectoren in het publieke domein. De resultaten zijn een dwarsdoorsnede van de sector en geven handvatten om binnen uw eigen organisatie op onderzoek uit te gaan.
FWG Trendrapport 2017 ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’
Het FWG Trendrapport is inmiddels een begrip onder zorgbestuurders en HR beleidsmakers. Boardroom Zorg schreef in december 2017 bij de verschijning van het allernieuwste en alweer 7e  FWG Trendrapport de volgende conclusie op basis van reacties van prominente zorgbestuurders: Alles staat erin. Het stuk is helder en duidelijk opgeschreven en overtuigt alleen al om die reden. FWG zit er bovenop, mede dankzij uiteraard tientallen leden van expertgroepen die door de onderzoekers van het rapport zijn geraadpleegd. Ook de literatuurlijst is indrukwekkend. Wie een handzaam boekje zoekt om zich snel te kunnen verdiepen in wat er in de zorgsector speelt, kan met dit trendrapport goed uit de voeten.
Vitaal in de zorg
Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en dat vraagt veel van uw organisatie. De kwaliteit moet omhoog en de kosten moeten omlaag. De hogere werkdruk en de administratieve lasten vragen nóg meer inspanning van uw medewerkers. Hun gezondheid en werkplezier staan op het spel. U merkt dit aan het stijgende ziekteverzuim. Extra belangrijk dat u goed zorgt voor de mensen die zelf druk zijn met zorgen voor anderen. Van het begin tot het einde van hun loopbaan, in elke fase van hun werkende leven. Zodat ze optimaal inzetbaar blijven én zorgeloos, wetende dat er een financieel vangnet is als het nodig is. Met de basis op orde, is de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd en krijgen patiënten en cliënten de aandacht die ze verdienen. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar? Loyalis kan u helpen. Met financiële oplossingen én ondersteuning bij preventie en re-integratie.

Kwalitatieve, Duurzame zorg door Mensgericht besturen

Een mensgerichte benadering is cruciaal bij het inrichten van besturing. Binnen de huidige transformatie en continu veranderende arbeidsmarkt in de zorg werpen steeds meer organisaties een blik over de muren naar (regionale) samenwerking en vernieuwende arbeidsrelaties. Dit vraagt om beweging, keuzes en continue aanpassingen, waarbij de focus ligt op Human Capital Value.

De opdracht vanuit het bestuur is om richting te geven. De bouwstenen zijn er, de thema’s zijn bekend (inzetbaarheid, talent management, strategisch arbeidsmarktbeleid, agile pro-organiseren, vakmanschap en kwalificatie, technologie,….). Echter, transities en vele onzekerheden ten aanzien van financiën en contracten vragen om wendbare, aantrekkelijke arbeidsorganisaties en het flexibiliseren van het personeelsbestand. Hoe nemen we stelling en positie in? Wat vraagt dat op bestuursniveau? Welk gedrag en welke overtuiging is nodig om de gewenste beweging te creëren?

Deze Summit zal bijdragen aan constructieve gesprekken over visie, strategische keuzes en samenwerking, en zal concreet richting geven aan agile pro-organiseren.


Exclusief middag- en avondprogramma incl. diner (buffet)

De kwaliteit en het strategische niveau van de deelnemersgroep vormt de kern van de Strategy Summit. Deze exclusieve Summit op 14 maart van 13.00-21.30u is dan ook voor & door:

 • Toezichthouders
 • Bestuurders
 • Directeuren
 • Topmanagement HR
 • Werkzaam in de sector care & cure bij middelgrote tot grote, innovatieve zorgorganisaties

Samen, in debat & in verbinding over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure. Waarbij zingeving en beleving en een ontspannen dinersetting zeker gaat bijdragen aan de beleving en het netwerkmoment van deze dag.

Aandacht voor Visie, Besturing en Verbinding in de zorg


Spannende tijden voor de board en HR

Het zijn spannende tijden voor de board en HR. Niemand ontkomt eraan: steeds snellere veranderingen vragen om een cultuur waarin veranderingsbereidheid (willen), het veranderingsvermogen (kunnen) en veranderingsmogelijkheden van medewerkers, leidinggevenden en de board centraal staat. En dat in een veranderende arbeidsmarkt. Zijn we klaar voor de toekomst? Is een vraag die ik de afgelopen maanden steeds vaker door bestuurders en verantwoordelijke HR managers hoor stellen. Persoonlijke ontwikkeling en wendbaarheid van medewerkers voltrekt zich in een context van permanente verandering. De vragen rond de fit tussen individuele medewerkers, functies/rollen die zij vervullen en de organisatie waarin zij werken, zijn aan het veranderen. Zorgorganisaties worstelen met de vraag op welke wijze medewerkers zich mee met de veranderende omstandigheden mee kunnen ontwikkelen. Is er een toenemend tekort aan werknemers met de juiste vaardigheden en heerst er een angst om waardevolle kennis te verliezen? Dit stelt zorgorganisaties o.a. voor de vraag: hoe kun je adequaat inspelen op de (dreigende) structurele mismatch tussen beschikbare en (toekomstig) benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers en hoe kunnen we echt werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Als HR2020 beweging en vereniging hebben wij het geluk gehad om met gepassioneerde en enthousiaste medewerkers van ruim 60 zorgorganisaties te mogen samenwerken aan vraagstukken. Tijdens de meeste van deze inspirerende sessies stond er steeds weer een thema centraal. Op welke wijze is het mogelijk om de menselijke maat weer een centrale plek te laten krijgen in het dagelijkse werk van onze professionals? Deze oproep van vele van onze medewerkers zou ik graag op willen pakken. Ik hoop dat u dat met mij wilt doen tijdens deze Summit! Ik hoop u op woensdag 14 maart te ontmoeten.

Bert Roelofs, Voorzitter, HR2020 beweging en vereniging


ADVIESRAAD

Ruurd Baane
Jan Engelen
Marjon Gerts
Eric Hisgen
Suzanne Kruizinga MD MHA
Marlies Ott
Bert Roelofs
Leo Schoots
Jacqueline Stuurstraat
Gerard van Vliet
Manuela Godec
Prof. Dr. Tinka van Vuuren
Astrid Westerbeek
Harold de Wit MSc
Overzicht adviesraad

Kwalitatieve, duurzame zorg door Mensgericht besturen

Deze Summit zal bijdragen aan constructieve gesprekken over visie, strategische keuzes, samenwerking en geeft concrete richting aan agile pro-organiseren. Samen in gesprek over het belang van Mensgericht zorg in de board? Hoe deze transformatie er dan uit ziet, voor nu én in de toekomst? Welke keuzes en continue aanpassingen dit vergt van bestuur?

Laat u tijdens deze reis voeden met kennis en energie om in de eigen praktijk merkbaar beter te worden en te blijven!

In gesprek & in verbinding

 • Welke sturing en indicatoren bepalen de richting om de transformatie verder vorm te geven?
 • Waarom Change Management, naast HR, een integraal kennisaspect moet zijn van elk bestuur?
 • Hoe ontwikkelen we waarde van ´menskracht´ binnen de zorgorganisatie met de juiste visie en leiderschap?
 • Hoe we de focus (ver)leggen naar co-creatie en Excellente Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in de Zorg & Welzijn?
 • Wat betekent Mensgericht Organiseren op de werkvloer

6 redenen om erbij te zijn

Visie

Meer zicht en grip op de complexe besturingsvraagstukken voor nu en in de toekomst

Het gesprek

In dialoog en in verbinding over de belangrijkste leidende principes, tijdens het programma, pauzes en diner (buffet)

Zingeving en beleving

Het delen van disruptieve, vernieuwende strategieën met oog voor samenwerking, zingeving en beleving

Topsprekers

Inspiratie van topsprekers en bestuurders om concrete richting geven aan agile pro-organiseren

Inzichten

Patronen doorbreken, co-creëren en netwerken op strategisch niveau met bestuurders en topmanagement HR

Kennis

Laat u tijdens deze reis voeden met kennis, contacten en energie om in de eigen praktijk merkbaar beter te worden en te blijven!

NIEUWS

Overzicht nieuws

PARTICIPANTEN

Founding Partners

Themapartners

Algemene informatie


Doelgroep

Voor & door iedereen die zich bezig houdt met complexe, mensgerichte vraagstukken rondom Human Capital Value en agile organiseren in care en cure. Samen in debat & in verbinding over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure. Deze Summit is gericht op:

 • Toezichthouders
 • Bestuurders
 • Directeuren
 • Topmanagement HR
 • Werkzaam in de sector care & cure bij middelgrote tot grote, innovatieve zorgorganisaties

Wij verwachten dat deze Summit kan bijdragen aan constructieve gesprekken over visie, strategische keuzes en samenwerking, en concreet richting geeft aan agile pro-organiseren.


Aanmelden: kosten en voorwaarden

Kosten
Toezichthouders, bestuurders, directeuren en topmanagement HR, werkzaam in care & cure, betalen slechts € 595,- (excl. BTW) per persoon voor deelname aan de Summit.

Deelname is inclusief koffie/thee, dinerbuffet, parkeren en documentatie. Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (uiterlijk voor aanvang van het congres) te voldoen.

Korting
Indien uw organisatie lid is van één van de vakbladen, portals of brancheverenigingen waarmee het congres samenwerkt, ontvangt u een korting van € 100,- op de deelnameprijs.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email. Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146212 of  via rowi@ckc-seminars.nl
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van de Summit ‘HR transformatie Zorg’ 2018. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (rowi@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd. Ook in geval van gratis deelname brengen wij € 50,- in rekening bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres.
Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Datum en Locatie

Dit exclusieve middag- en avondprogramma inclusief diner (buffet) vond plaats in de Week van de Zorg op woensdag 14 maart 2018 bij deRotterdamseZorg in De Rotterdam Science Tower: 9e etage, Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam.

 


Contact


Joke Dielesen-Rosier
Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 13


Nicole Slats
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 06

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


HR Agenda

Jaarcongres met expositie HRM & het Onderwijs

Met jaarlijks ruim 200 deelnemers – het platform voor directie, HR, bestuurders en schoolleiders werkzaam in de onderwijssector en kinderopvang. We bespreken alle ins en outs van personeel en organisatie binnen het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO).
Initiatief en organisatie van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmenhetonderwijs.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid BELGIE

HRM in de Overheid is – met jaarlijks 700 bezoekers – het platform voor HRM professionals, directie & bestuur en lijnmanagers van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen. De publieke sector is sterk in beweging. Het slagvaardiger en klantgerichter optreden en daarnaast de uitdaging om transparanter en flexibeler te werken, maken dat de overheid een sector in beweging is! Hoe vertaalt u dit naar HRM? Vandaar een congres specifiek gericht op de HR-ontwikkelingen in de overheid in Vlaanderen. Met als uiteindelijke doel het delen van kennis en ervaring met betrekking tot personeelsbeleid tussen de lokale, provinciale en Vlaamse overheden.
Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars in samenwerking met Vlaamse Overheid.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.be

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid

HRM in de Overheid is het platform voor & door HR professionals, directie / bestuur en gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s.
Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Zorg

HRM in de Zorg is, met jaarlijks circa 350 bezoekers, al jaren hét platform voor directie, HR- en lijnmanagers werkzaam in de zorg en welzijn, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg-organisaties, instellingen voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en zorgkantoren.
Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindezorg.nl

Bekijk onze volledige congresagenda op www.ckc-seminars.nl


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.